Miljøstyrelsens retningslinjer

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:


Normal kontrol

Denne kontrol omfatter hovedsagelig de parametre, der er indikatorer for forurening med spildevand, lossepladsperkolat og nitratnedsivning fra marker.
Der er tillige medtaget kontrol af, hvorvidt jern, mangan og ammonium fjernes i tilstrækkeligt omfang.
Det vil ligeledes opdages, om der er problemer med behandlingen på vandforsyningen, herunder om der er indikation for, at beluftningen ikke er tilstrækkelig stor.
Dette kan være tilfældet, hvis der i en vandforsyning med metanholdigt råvand ses kimtal ved 22° C eller hvis der er svovlbrintelugt i det rensede vand.

 

Udvidet kontrol

Den udvidede kontrol på almene vandforsyninger omfatter alle de stoffer, der naturligt findes i grundvandet, samt forureningsindikatorer for husspildevand, lossepladsperkolat m.v.
Kontrollen med vandforsyningens vandbehandling er i forhold til den normale kontrol udvidet til kontrol af, om de i grundvandet muligt forekommende luftarter svovlbrinte, methan og aggressivt kuldioxid fjernes i tilstrækkeligt omfang.
Det undersøges tillige, om beluftningen er tilfredsstillende, og om en eventuel neutralisation af surt grundvand er tilstrækkelig god

 

Kontrol for uorganiske sporstoffer

Denne kontrol omfatter de mest betydende sporstoffer, herunder tungmetaller, som findes i grundvandet, eller kan afgives fra ledningsnettet.

 

Kontrol med organiske mikroforureninger

Denne kontrol består af de hyppigst forekommende forureninger med organiske mikroforureninger, som er fundet i Danmark.
Der måles for de pesticider og relevante nedbrydningsprodukter, som anses for at være de mest sandsynlige at finde i dansk grundvand som følge af fortidens og nutidens anvendelse af pesticider.

 

Begrænset kontrol

Kontrollen i ledningsnettet omfatter primært de parametre som kan ændre størrelse på vejen fra vandværket til forbrugerne.
Derudover er der en generel kontrol af vandets sammensætning ved måling af vandets ledningsevne.
Foruden en række obligatoriske parametre der skal kontrolleres i ledningsnettet, er der en række parametre for hvilke der skal kontrolleres under særlige forhold.