Diverse informationer

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk forsyner 410 forbrugere med rent drikkevand. Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af et moderne CTS anlæg.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via mobiltelefonen, og har mulighed for omgående indgriben.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer, på skift hver tredie time.

Vandværket udpumper ca. 60.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.


Hårdhed

Drikkevandet er middel hårdt vand, det vil sige ca. 17-19 ͦ dH.


Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening. Her kommer lukning af gamle ubenyttede boringer ind som en vigtig faktor, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende.
Hvis De ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan De læse mere på dette link.

 GEOS hjemmeside om vand


Vandanalyser

Ønsker De at få foretaget en analyse af Deres drikkevand, kan De rette henvendelse til Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk. Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.


Drik frisk vand

Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i Deres vandinstallationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god idé, at have en kande eller drikkeflaske med vand stående i køleskabet - så har De altid frisk og koldt vand, og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.


Undgå metalafgivelser fra armaturer

Mange armaturer i vandinstallationer kan afgive metaller, herunder nikkel, til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandet har stået stille natten over. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det friskt og kan drikkes.


Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er forbrugeren ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er også forbrugerens ansvar.


Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt hurtigt at kunne lukke for vandet. Sørg derfor for at motionere Deres hovedhane før vandmåleren jævnligt, og checke om hanen lukker tæt. Dette gøres lettest ved at lukke hovedhanen på et tidspunkt hvor der bruges vand, og checke om vandmåleren står stille. Hvis vandmåleren ikke står stille når hovedhanen er lukket eller der opstår andre problemer med vandinstallationen, bør De kontakte Deres VVS-installatør.


Brandhaner

I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har De en brandhane placeret uden for Deres grund, skal De sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.


Stophaner/Målerbrønde

Stophaner/Målerbrønde er placeret ca. 1m. indenfor skel, og tilhører vandværket. Der skal altid være adgang til at komme til disse installationer. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over Stophanen/Målerbrønd. Målerbrønde vedligeholdes af forbrugeren. Forbrugeren har pligt til at anvise placeringen af stophane/målerbrønd.


Flytning

Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal sammen sørge for aflæsning af vandmåleren og afregne over refusions opgørelsen. Flyttemeddelelse med overtagelsesdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers navn skal oplyses til Vandværket.

Sælger skal, såfremt der er indgået aftale med PBS, afmelde aftalen.