VEDTÆGTER

Download vedtægterne her

 

§ 1. Vedtægter for Andelsselskabet Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk

 

 

§ 2. Formål

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt varetage medlemmernes interesser i alle vandforsynings - og deraf afledte spørgsmål.

 

 

§ 3.Medmedlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

 

 

§ 4. Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår der er fastsat i Regulativ for Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk, godkendt af Køge Kommune. Ved indmeldelse vil oplysninger vedrørende regulativ og gældende takstblad være tilgængelige hos Kassereren.

 

 

§ 5.Medlemmernes forpligtigelser

Selskabets medlemmer hæfter personligt og solidarisk for enhver gældsforpligtigelse, som selskabet måtte påtage sig. Hæftelsen gælder såvel gældsforpligtigelsens forrentning som dens tilbagebetaling, ligesom der hæftes på den anførte måde for enhver omkostning, der måtte påløbe i forbindelse med gældens inddrivelse. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. I det indbyrdes forhold hæfter medlemmerne pro rate, subsidiært hefter medlemmerne indbyrdes solidarisk. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtigelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtigelser. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved deklaration, tinglyst pantstiftende på ejendommen, sikre betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse. For andelsselskabets regning kan tinglyses deklaration om vandværksforpligtigelsen på andelshaverens matr. nr. indenfor andelsselskabets område.

 

 

§ 6.Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan kun ske ved ejerskifte, ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.), i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandbrugende virksomhed ophører, samt ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen herom. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på medlemmets bekostning, ligesom medlemmets andel af gæld skal betales. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue. Enhver omkostning ved udtræden afholdes af medlemmet.

 

 

§ 7.Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelt-ejendomme, der som følge af særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelser om andelsret og hæftelse. købere har ret til at overvære generalforsamlingen, og har taleret men ikke stemmeret, det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

 

§ 8.Anlæg

Selskabet anlægger vandværket med boringer, behandlingsanlæg, pumper og ledningsnet, inden for forsyningsområdet, samt stikledninger til og med målerbrønd, ved skel. Hver ejendom skal være forsynet med en godkendt måler der leveres, ejes og vedligeholdes af selskabet. Yderlige installationer såsom TBS ventil, tilbagestrømssikring betales af medlemmet. For medlemmer der tilsluttes værket, etableres forsyningsnet og stikledning, jævnfør regulativets bestemmelser herom. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til og med stophane eller målerbrønd ved skel, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. Det er medlemmets pligt at stophaner og målerbrønde altid er tilgængelig. Udgifter til opsporing og frigravning af tildækkede stophaner og målerbrønde påhviler medlemmet.

 

 

§ 9.Ledninger over privat grund

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejde af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en rimelig erstatning til dækning af denne. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration jævnfør vandforsyningsloven § 37. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin ledning over et andet medlems grund, er denne forpligtiget til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

 

 

§ 10.Indskrænkninger i vandleverancen

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilket betingelser havevanding må finde sted. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand ifølge § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, direkte afregning med lejere kan finde sted. I hvert enkelt tilfælde skal kassereren oprette aftale med ejeren og dennes lejere, om direkte afregning mellem vandværket og lejere. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning, pålægge overtrædere en bod ifølge takstblade.

 

 

§ 11.Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 01. maj. Generalforsamlingen skal altid afholdes i Køge Kommune. Den indvarsles senest 14 dage forinden dens afholdelse. Indkaldelse sker ved indrykning i det lokale dagblad, samt i en i forsyningsområdet husstandsomdelt ugeavis. Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 14 dage forud for dens afholdelse, og skal mindst indeholde følgende.


 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt. 


Intet forslag, som ikke er påført dagsordenen, kan komme til afgørelse, hvorfor forslag fra andelshaverne skal afgives skriftligt til bestyrelsens formand senest d. 01. februar. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning og forelægger revideret regnskab.

 

 

§ 12.Stemmeret og afstemning

Alle bestemmelser på den ordinære generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem anmoder herom, skal afstemningen foregå skriftlig. Kun medlemmer der har betalt tilslutningsafgift og forfalden vandafgift, eller stedfortrædere med skriftlig fuldmagt, har stemmeret. En fuldmagt kan kun meddeles for 1 generalforsamling. Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Intet medlem kan have mere end 1 stemme, og repræsentere 1 fuldmagt, selvom han repræsentere en gruppe medlemmer. Ejer et medlem flere ejendomme har han rettigheder svarende til 1 stemme pr. ejendom han ejer. Vedtægtsændringer og ændringer i reglerne om det solidariske ansvar ved optagelse af fremtidige lån kan ikke vedtages, medmindre mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og medmindre tre fjerdedele af de mødte stemmer derfor. Forslag til ændringer, der kræver tre fjerdedele stemmeflerhed, skal udsendes til medlemmerne senest 5 dage før afholdelse af den generalforsamling, hvorpå de skal behandles. Såfremt et forslag får flertal men dette flertal ikke udgør tre fjerdedele af de afgivne stemmer, eller de fremmødte medlemmer ikke udgør mindst halvdelen af medlemmerne, kan forslagsstilleren forlange at bestyrelsen inden 4 uger indkalder til en ekstra generalforsamling, hvor forslaget kan genfremsættes. Denne ekstra generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog kræves stadig tre fjerdedele stemmeflerhed.

 

 

§ 13.Ekstra generalforsamling

Ekstra generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller inden 2 måneder efter at mindst 40 medlemmer skriftlig til bestyrelsen har fremsat begæring herom. Begæringen skal indeholde forslag, der ønskes behandlet. Kun forslag der er påført dagsordenen, kan komme til afgørelse.

 

 

§ 14.Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer plus 1 suppleant, der alle er medlemmer af selskabet, og som vælges på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Der afgår årligt 3 henholdsvis 2 medlemmer, suppleanten vælges for 1 år. Ved forfald kan valg og genvalg finde sted, mod skriftligt tilsagn. Den ordinære generalforsamling vælger 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorer vælges for en periode af 2 år. Der afgår årligt 1 revisor. Revisorsuppleanten vælges for 1 år. Valg og genvalg kan finde sted, også ved forfald, dog kun mod skriftligt tilsagn. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden som tiltrædes af alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formanden stemme dobbelt. Bestyrelsen kan kun træffe bindende beslutninger når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, og et af disse medlemmer er formanden eller næstformanden. Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder og denne godkendes med underskrift af alle tilstedeværende. Bestyrelsen har den daglige ledelse af selskabet, herunder drift og vedligeholdelse af anlægget. Bestyrelsen fastsætter hvert år takstblad efter det af generalforsamlingen godkendte budget. Takstbladet offentliggøres, efter Kommunens godkendelse, på vandværkets hjemmeside.

 

 

§ 15.Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen har fuldmagt til at afslutte akkorder og overenskomster med leverandører og entreprenører vedrørende anlægget, samt i anden anledning, når den finder grund til at virke på selskabets vegne. Bestyrelsen er, på selskabets vegne, bemyndiget til at optage lån i fornødent omfang med henblik på udvidelse af værkets anlæg, samt til drift og vedligeholdelse af værket. Lån må dog aldrig optages større end hvad der svarer til ejendomsværdien, for den ejendom lånet vedrører. For lånet hæfter medlemmerne i overensstemmelse med vedtægterne § 5. Bestyrelsen er bemyndiget til, på vandværkets vegne, at underskrive de fornødne lånedokumenter, samt til som sikkerhed for lån, at meddele långiver pant i værkets faste ejendomme og løsøre.

 

 

§ 16.Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Vandafgiften opkræves halvårligt. Årligt overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

§ 17.Opløsning

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt tre fjerdedele af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmuglighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelse vedrørende vedtægtsændringer. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men skal overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

 

 

§ 18.Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget med revisioner på den ordinære generalforsamling d. 27. april 2010, samt på den ekstraordinære generalforsamling d. 01. juni 2010.

Alle tidligere vedtægter annulleres hermed.     Mvh. Bestyrelsen.