Orientering til andelshaverne november 2022.

Som opfølgningen på dialogen på sidste generalforsamling med ønsker om mere åbenhed, fremlægger bestyrelsen herved midtvejs status omkring vandværket og vandværkets fremtid.

Vi producerer stadig godt drikkevand uden nogle former for pesticider og andre forureningskilder. En test for de farlige PFAS stoffer, kendt fra kodriverforeningen ved Korsør og andre brandskolelokaliteter, har vist at vi ikke har et målbart indhold i vores vand.

Vandværket kører uden større problemer. Vi har fået efterset vores rentvandsbeholder med et undervandskamera og konstateret at beholderen har det godt. Eventuelle ændringer i beholderen bliver ikke aktuelt før om 5-10 år.

Efter pålæg fra myndighederne har vi fået trykprøvet vores råvandsboringer for at få konstateret om der i årenes løb kunne være opstået tæringer eller utætheder i borerørene. De to boringer bestod prøven. Den tredje boring havde en utæthed ved flangen over jorden og skal først gennemgå en reparation før der kan trykprøves med tilfredsstillende resultat. Der skal herefter først trykprøves igen om 5 år.

Vores prisaftale med el-leverandøren blev kort efter generalforsamlingen suspenderet så vi nu betaler fast pris pr. 3 måneder. På grund af de stigende priser på el, og transport af el, ser vi os nødtaget til at hæve prisen på vandet. På det nye takstblad for 2023 har vi lagt op til at prisen for vand stiger med kr. 1,50 pr. m3.
Vi har implementeret et program i vores SRO anlæg der gør det muligt at styre råvandspumperne så de ikke kører i de dyreste tidszoner medmindre det er strengt nødvendigt.

De nye underføringer under Roskilde-Ringstedbanen er blevet færdigetableret. Der blev stillet store krav fra banestyrelsens side hvilket resulterede i at projektet blev en del dyrere end først forventet. Der udestår nu kun tinglysning af deklarationerne på de berørte parceller.

Der er sket en del ændring i status for vores nabovandværker.

Ejby Vandværk besluttede på deres generalforsamling i 2022 at afgørelsen om etablering af et kalkreducerende anlæg skulle udskydes 5-10 år. Den nyvalgte bestyrelse besluttede senere at de ikke kunne arbejde sammen med den generalforsamlingsvalgte formand og bad ham forlade bestyrelsen. Samtidig besluttede kassereren at forlade bestyrelsen. Den nye bestyrelse har meldt ud at de ikke arbejder videre med projektet omkring kalkreducering.

Borup Vandværks ansøgning om opførelse af et nyt vandværk på Dalbyvej overfor Klempegården er blevet afvist af Klima- og Planudvalget i Køge Kommune.
Køge kommune skal udfærdige en ny vandforsyningsplan for hele kommunen og først når den plan ligger klar kan Borup Vandværk genfremsætte en ny ansøgning.

Der er rejst tvivl om sundhedsskadeligheden ved det kalkreducerende anlæg Borup Vandværk ønsker at etablere. Ved afkalkningsprocessen bruges polystyrenkugler der ved slid kan afgive mikroskopiske partikler til vandet.
Vi har forsøgt at få Krüger, der sælger anlægget i Danmark, til at undersøge den fremsatte tvivl, men firmaet melder ud at de aldrig har hørt om den opståede tvivl før, og at de ikke påtænker at indlede en undersøgelse. Køge Vand, der agter at etablere et kalkreducerende anlæg af samme type er blevet forelagt vores materiale omkring den rejste tvivl og vi afventer svar på om tvivlen er berettiget.

Vi kan på baggrund af situationen for de to vandværker ikke forelægge et grundlag for stillingtagen til en eventuel sammenlægning, men må foreløbig vente på resultatet af kommunens vandforsyningsplan.

Der er rejst tvivl om hvor stor en del af andelshaverne der ønsker at modtage kalkreduceret vand. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en uforpligtigende undersøgelse af andelshavernes ønsker om den fremtidig vandforsyning. Undersøgelsen bliver sat i gang først i det nye år.

Der er mange opgaver at tage fat på.  Er vandværksdrift noget for dig hører vi gerne fra yngre nye kræfter der har lyst til at videreføre arbejdet med at drive vores vandværk.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.
 

 

 

Vi har 23. august 2022 fået foretaget en prøve på vores vand for indhold af PFAS.

Resultatet viser at der ikke forefindes forurening i vores vand med nogle af de stoffer der til sammen indgår under betegnelsen PFAS.

Der er i dag ingen steder i Køge Kommune fundet PFAS forurening.