Bilag til takstblad for Nr. Dalby-Kimmerslev
Vandværk 2022

 

 

Bilag til takstblad 

 

Målere aflæses elektronisk af vandforsyningen.

Afregningsperioden følger kalenderåret 01/01 til 31/12. 

Vandafgiften opkræves 2 gange årligt. Forbrug i første halvår skal være betalt 15. september og forbrug i andet halvår skal være betalt 15. marrts Indbetalingsadvisering udsendes ultimo februar og august. Er indbetalingsadviseringen ikke modtaget 1. marts henholdsvis 1. september, kontaktes vandværket. Henholdsvis 1. april og 1. oktober udsendes 1. rykker til de forbrugere, der er i restance. Udebliver betalingen for restancen udsendes 2. rykker henholdsvis 10. april og 10. oktober.

Er restancen ikke betalt inden 8. dage efter udsendelse af 2. rykker (lukkevarsel) kan vandværket uden yderligere varsel afbryde vandforsyningen.

Gebyrer, administrationsomkostninger og renter opkræves på næstfølgende opkrævning.

Genåbning kan først finde sted når skyldig vandafgift og gebyrer samt påløbne renter og udgifter til lukning/genåbning er betalt.

                                          

Ejerskifte

 

I forbindelse med ejerskifte, henvises parterne til at benytte refusionsopgørelsen til afregning af vandafgift. Såfremt refusion ikke er foretaget, hæfter den nye ejer for eventuelle restancer og gebyrer. Ejerskifte skal meddeles til vandværket.                                                             

                                                                                      

Bemærk

                                                                      

Bestyrelsen henstiller til andelshaverne selv at holde øje med vandforbruget på måleren.

Ved et konstateret vandspild på skjulte rør er der en selvrisiko på 300 m3 pr. kalenderår før der kan søges refusion for vandafgift og statsafgift.

Især skal andelshaverne være opmærksomme på ledninger, ført over egen grund. Vandværkets ansvar stopper 1m inde på grunden, jævnfør vedtægterne § 8. Det betyder at vandspild, her fra og ind til ejendommen, hæfter andelshaveren for.